Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları Çıkmış Sorular

Al bir kalpak giymişti, al

 Al bir ata binmişti, al

 Zafer ırak mı, dedim.

 Aha, diyordu.

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?  (1975/ÖSYS)

A) Didaktik – lirik B) Lirik – pastoral C) Pastoral – didaktik  D) Epik – lirik E) Epik – pastoral

 

Yıldız arıyorum gökler dolusu

 Zaman oraya varmamış olsun

 Yukarıdaki dizelerde,

çiçekler arıyorum

görmemiş olsun

III. dağlar dolusu

bahçıvan kokusu

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? (1977/ÖSYS)

A) III, II, I, IV    B) II, III, IV, I     C) I, II, III, IV             D) IV, III, I, II             E) I, III, IV, II

 

“Rüzgâr tersine esiyor… Niçin?

  Eski günler geri mi gelecek?”

  Yukarıdaki dizelerde,

  I.kozasında böcek

  II.doğmak için

  III.bildiği hayata

  IV.kımıldıyor

sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? (1978/ÖSYS)

A) I, II, IV, III     B) III, II, IV, I   C) IV, I, III, II     D) IV, II, III, I    E) III, I, II, IV

 

.Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Bu iki dizenin, şiir bütünü ile ilgili özellikler den hangisi kesin olarak saptanabilir? (1986/ÖSYS)

A)Nazım biçimi          B)Kafiye düzeni         C)Ölçüsü         D)Konusu       E)Yazıldığı dönem

 

 Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır? (1987/ÖSYS)

A)Bir garip rüya rengiyle

Rüzgârdaki yaprak bile

 

B)Savrulmada gül şimdi havada

Gün doğmada bir başka ziyada

 

C)Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

 

D)Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

 

E)Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek

Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?  (1991/ÖSYS)

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi

Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

Sular karınca paslanan dağlar

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

Yıldız akar uçsam da yetişemem

 

.Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

   Seğirtir kaval sesinde sağa sola

   Çobandır köyün yamacında

   Yayar davarı da çömelir

   Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden han gisine özgü bir nitelik vardır?  (1991/ÖSYS)

A) Lirik   B) Dramatik     C) Didaktik     D) Epik           E) Pastoral

 

.Uyandım baktım ki sabah

 Güneş vurmuş içime

 Kuşlara yapraklara dönmüşüm

 Pır pır eder durur, bahar rüzgârında

Bu dizelerde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisi örnek gösterilebilir? (1992/ÖSYS)

A)Edebi sanatlara yer vermemesine

B)Nükteli bir söyleyiş yeğlemesine

C)Doğa betimlemesine başvurmasına

D)Ölçü ve uyağa önem vermemesine

E)Toplumsal sorunlara değinmesine

 

Siz bakarsanız bir şey göremezsiniz

 Benim yurdumdur orası

 Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

 Tokat’la Niksar arası

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?   (1994/ÖSYS)

A)Redif            B)Uyak          C) Ölçü           D) Eksiltili cümle        E) Dilek-koşul kipi

 

Sıladan geliyorsunuz

  Ne var ne yok bizim oralarda

  Çiçek açmış mı erikler

  İpek perdeli pencerenin altında

  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1994/ÖSYS)

A)Bir özlem dile getirilmiştir.

B)Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

C)Ölçü ve uyak yoktur.

D)Birinci dize kurallı bir cümledir.

E)Üçüncü ve dördüncü dizeler, anlamca birbirini bütünlemektedir.

 

Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur? (1995/ÖSYS)

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar

Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır

Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E) Akşam, sanki boşluk içime dolar

Dağların cilası gittikçe solar

 

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,

Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,

Arzu, başlarından yıldızlar gibi yüksek,

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?   (1996/ÖSYS)

A) Lirik şiir     B) Didaktik şiir C) Pastoral şiir   D) Epik Şiir     E) Dramatik Şiir

 

 Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak vardır? (1998/ÖSYS)

A)Çiğdemin, menekşen kokar

Güzeller göğsüne takar

B)kuş olsam gezsem havayı

Arayıp bulsam yuvayı

C)Geldim o dost ilinden

Koka koka gülünden

D)Birin bilir birin bilmez

Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer

Teni tenden seçip gezer

 

Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan

  Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

  Dönmeyen gemiler olduk açıktan

  Adımızı soran, arayan var mı?

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? (1998/ÖSYS)

A)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Redif vardır.

C)Uyak düzeni aaab’dir.

D)“Yalnızlık”tan söz edilmektedir.

E)Bir destandan alınmıştır.

 

Ela gözlerine kurban olduğum

  Yüzüne bakmaya doyamadım ben

  İbret için gelmiş derler cihana

  Noktadır benlerin sayamadım ben

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006/ÖSYS)

A)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Redif vardır.

C)Tam uyak kullanılmıştır.

D)Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.

E)Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

 

Kaman civarına bahar gelince

  Yıkılır ovadan yörük çadırları,

  Yücesinde pare pare duman tutmuş

  Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur.

 Hoş gelmişsin ilkbahar!

 Nisan ayı içinde donanır dağlar,

 Donanır yeşilinden, alından

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? (2006/ÖSYS)

A) Lirik    B) Pastoral  C) Epik  D) Didaktik E) Dramatik

 

Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır? (2007/ÖSYS)

A) Selam olsun karanfilin alına

Selam, tomurcuklu defne dalına

 

B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir

İçimi coşturan bahar yelidir

 

C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

 

D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri

Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri

 

E) Değirmen değirmen, beni de öğüt

Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

 .I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan

Yer alsaydık şu bulut kervanında

  III. Güzele ve yeniye doğru koşan

Bu sonrasız gidişin bir yanında

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2007/ÖSYS)

A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Hepsinde redif kullanılmıştır.

C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.

D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.

E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

. I.Rüyan, pınarlarda buğulanan nur

Sevgin, sırma sırma dökülen şafak

III. Senin için ekin öpüyor yağmur

Senin’çin tarlada büyüyor başak

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2008/ÖSYS)

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.

B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.

C) Dize sonlarında redif yoktur.

D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.

E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.

 

Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır.

Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.

III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler.

Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.

Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere ulaşmıştır.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir?  (2008/ÖSYS)

A) I. ve III B) I. ve IV. C) II. ve III      D) II. ve IV     E) III. ve V

 

Böyle bağlar

  Yâr başın böyle bağlar

  Gül açmaz bülbül ötmez

  Yıkılsın böyle bağlar

Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009/ÖSYS)

A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.

B) Benzetmelere yer verilmiştir.

C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.

D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.

E) Kesik mani olarak adlandırılır.

 

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!

  Uyandırmayın beni, uyanamam.

  Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,

  Allah aşkına, gök, deniz aşkına

  Yağsın kar üstümüze buram buram…

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009/ÖSYS)

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redife yer verilmiştir.

C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.

D) Seslenmelerden yararlanılmıştır.

E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

 

Siyah ebrûların duruben çatma

Gamzen oklarını âşıka atma

Sana gönül verdim beni ağlatma

Benim gözüm nuru gönlüm sürûru

11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.

III. Konusu aşktır.

Nazım türü ağıttır.

Zengin uyak kullanılmıştır.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? (2010/ÖSYS)

A) I. ve II.  B) I. ve III.  C) II. ve V.  D) III. ve IV.  E) IV. ve V.

 

 Güneş çekildi demin Gidene bak gidene

Doğdu bir cenk akşamı Güller sarmış dikene

Bu bütün günlerimin Mevlâ sabırlar versin

İçime denk akşamı Gizli sevdâ çekene

7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.

III. Nazım birimleri aynıdır.

Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır.

Bir dilek belirtilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?  (2010/ÖSYS)

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve V.      D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır? (2011/ÖSYS)

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar

Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar

 

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

 

C) Derdim var beller gibi

Söylemem eller gibi

 

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

Gel sen dahi söyle böyle bir söz

 

E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden

Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen

 

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarilerin en ilahîsi

Bir zafer müjdesi burada her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

 

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;

İşte, doğduğun eski evdesin birden,

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar…

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? (2011/ÖSYS)

A)Aynı uyak örgüsünü kullanma

B)İmgelere yer verme

C)Bentlerle yazılma

D)Çağrışımlar içerme

E)Söz sanatlarından yararlanma

 

Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak

Serpilen aydınlıkta dalların arasından

Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  2012/ÖSYS)

A) Sarma uyak kullanılmıştır.

B) Somutlamaya başvurulmuştur.

C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E) Redif vardır.

 

 Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir? 2012/ÖSYS)

A) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar

Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar

 

B) Ellerin var beyaz güller gibi küçücük

Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe

 

C) Şimdi çocukluğun çatısı kalktı ya üstümüzden

Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden

 

D) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

 

E) Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin göz bebeği

Zamansın

 

Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir, önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?  (2012/ÖSYS)

A) İmgeye            B) Düşünceye C) Ritme              D) Duyguya E) İzlenime

 

Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar. Aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez? (2012/ÖSYS)

A ) Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında

Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

 

B) Gülün tam ortasında ağlıyorum

Her akşam sokak ortasında öldükçe

 

C) Bir beyaz gemiydi ayıran onları

Kadın güvertedeydi adam rıhtımda

 

D) Şu senin bulutsu sesin var ya

Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi

 

E) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz

Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

 

Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan Nef’i, aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir? (2012/LYS)

A) Didaktik B) Satirik            C) Pastoral D) Epik                E) Lirik

 

I

Neden yazılır bir şiir

Neden okunur bunca yazı

Çünkü nasıl aşılabilir başkaca

İnsanın karmaşıklığı

 II

Erenler tutmuş elimizden muhabbetle

Avunur gideriz ikliminde şiirin

Devrolur nöbet Veysel’den Veysel’e…

Daha dermedik tamını çiçeklerin

Gönül bahçemiz öyle geniş, öyle derin…

Şiirle ilgili düşüncelerini böyle dile getiren şair, şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verir? (2013/ÖSYS)

A)Sanatlı bir dile

B)İmgelere

C)Saf şiirin özelliklerine

D)İnsanın iç dünyasına

E)Biçimsel kusursuzluğa

 

 Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara hâlini kimse sormuyor

Padişah sikkesi selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2013/LYS)

A)Yarım kafiye kullanılmıştır.

B)Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)Soyutlamaya yer verilmiştir.

D)Satirik nitelikler taşır.

E)Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

 

Şiirin en önemli unsurlarından biri de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve çok

boyutluluk katar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez? ( 2013/LYS)

A)Kanı çekiliyor evlerin

Eriyip dökülüyor damlar

 

B)Sonsuzlaşan yollara dalmış

Tasalı gözler olur camlar

 

C)Bir bahar sabahının karanlığında ıssız

Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız

 

D)Güneşle beraber söndüğüm akşam

Ağlayacak hangi rüzgâr kim bilir

 

E)Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi

Her bahar gününde dertliyi, ümitsizi

 

“Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovalayan İstanbul’u düşündüm.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? (1974/ÖSYS)

A) Teşbih           B) Teşhis           C) Mürsel mecaz D) Tekrir            E) Kinaye

 

Kurban olam kurban olam

 Beşikte yatan kuzuya

Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır? (1976/ÖSYS)

A) Cinas           B) İstiare         C) Benzetme D) Kişileştirme             E) Abartma

 

Ey benim sarı tamburam,

 Sen ne için inilersin?

 İçim oyuk, derdim büyük

 Ben onun’çün inilerim.

Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir. Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat) aşağı­dakilerden hangisinde vardır? (1979/ÖSYS)

A) Güleriz ağlanacak halimize.

B) Şu karşıma göğüs geren,

Taş bağırlı dağlar mısın?

C) Sakinler meclisten çekmiş ayağı.

D) Kısmetimdir gezdiren, yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni.

E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını.

 

 Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır? (1980/ÖSYS)

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B)Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C)Şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvari geliyor kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

 

Menekşeler külahını kaldırır”

Dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?   (1981/ÖSYS)

A)Güzel gitti diye pınar ağladı

B)Ak kuğular sökün etti yurdundan

C)Gül budamış dal dal olmuş

D)Kara yerde mor menekşe biter mi?

E)Gözlerim kapıda kulağım seste

 

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;

 Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? (1982/ÖSYS)

A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan;

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasından

 

B)Bir bulut geldi üstüne bahçenin,

Bütün ağaçların keyfi kaçtı.

 

C)Toros dağlarının üstüne

Ay, un eledi bütün gece

 

D)Eskici dükkanındaki asma saat,

Çelik bir şal atmış omuzlarına

 

E) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu;

Açtım avucumu altına tuttu.

 

“Sakin ve rüzgârsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? (1984/ÖSYS)

A)Hava – Rüzgâr       B)Rüzgâr – duman      C)Hava – Ses  D)Duman – Gök         E) Duman – Ses

 

“Anadolu” kelimesinin, “Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesin­deki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağı­dakilerden hangisinde vardır?  (1984/ÖSYS)

A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.

B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.

C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.

D) İstanbul’un asıl manzarasına bir sivil mimari oluşturmuştur.

E)Bursa kadar muntazam bir devrin malı    olan bir şehir bilmiyorum.

 

“Ey saz benizli yolucu, sen, söyle bana,

  Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;

 Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

 Dinlenmek için gidip yatacaksın?”

Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır.

Bunu, şiirdeki hangi sözlerinden çıkarabiliriz? (1985/ÖSYS)

A)sema yolunda

B) kuş uçmaz, kervan geçmez

C) saz benizli

D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

E) dinlenmek için gidip yatacaksın

 “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgâr ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hece böcekler, görülecek şey!”

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakiler­den hangisidir? ( 1985/ÖSYS)

A) böcekler       B) sisler        C) rüzgâr D) ağaçlar           E) dağlar

 

Kalem böyle çalınmıştır yazıma

       Yazım kışa uymaz, kışım yazıma.

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  (1986/ÖSYS)

A)benzetme (teşbih)    B)cinas            C)kişileştirme (teşhis)  D)abartma (mübalağa)            E)istiare

 

Durgun bir akşamın erguvan örtüsünü

  Yırtarken çekinerek gecenin kara eli

  Yorgun bir gölge, omzunda bir günün yükü

  Sürüklüyor ufuklara ağır adımlarını

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda­kilerin hangisinde verilmiştir? (1987/ÖSYS)

A) Yorgun omuz – sürüklenen ufuklar

B) Durgun bir akşam – ağır adımlar

C) Erguvan örtü – bir günün yükü

D) Akşamın örtüsü – omuzun yükü

E) Gecenin kara eli – yorgun bir gölge

 

Kısmetindir gezdiren yer yer seni

  Arşa çıksan akıbet yer yer seni

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?   (1988/ÖSYS)

A) Mecaz               B) Cinas             C) Kinaye D) İstiare          E) Hüsn-i ta’lil

 

 Anavarza at oynağı

  Kana bulanmış gömleği

  Kıyman a zalımlar kıyman

  Kör karının bir deyneği

Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1988/ÖSYS)

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma

C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bıra­karak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

 

Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (1989/ÖSYS)

A) Teşbih (benzetme) B) Tezat C) İstiare D) Kinaye       E) İntak (konuşma)

 

İlahi, kabul senden ret senden; şifa senden, dert senden… İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdaki­lerden hangisine örnektir? ( 1989/ÖSYS)

A) İmale         B) Seci       C) Aliterasyon D) Redif            E) Cinas

 

Yalnız zaman olur bazı akşamlar

  Bir kadın çehresi; yanarken camlar

  Bir lahza belirir loş aynalarda

Bu dizelerde geçen, “yanarken camlar” sö­zünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1990/ÖSYS)

A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir sözü benzetme amacıyla bir söz yerine kullanma

C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama

 

Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosman­oğlu’yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek: “Yabandan geliyoruz üstat, Yaban’dan!” der.

Parçada geçen “Yaban’dan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1990/ÖSYS)

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme

B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma

C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma

D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanma

E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme

 

 Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler

Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (1991/ÖSYS)

A) Cinas   B) Hüsn-i ta’lil     C) Teşhis D) Tevriye      E) İntak

 

 Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır? 1991/ÖSYS)

A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

Gözüm yaşı değirmeni yürütür.

B) Bu topraklar ecdadımın ocağı

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı

C) Ne doğan güne hüküm geçer

Ne halden anlayan bulunur.

D)Derdim çoktur hangisine yanayım

Yine tazelendi yürek yarası

E) Yükseğinde büyük namlı karın var

Alçağında mor sümbüllü bağım var

 

(I) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (II) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir?    (1992/ÖSYS)

A) I ve III B) I ve V      C) II ve III       D) II ve IV      E) IV ve V

 

Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır?             (1992/ÖSYS)

A)Gönül sevdiğinden soğur

Görülmeyi görülmeyi

B) Gölgesinden dinlendiğim

Koca çamlar yerinde mi

C) Şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

D) Elbet bir devasız dertten

Doğan göz bir zaman ağlar

E) Uçtu kuşların kervanı

Her biri bir dala gider

 Aşağıdaki dizelerden hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır?     (1995/ÖSYS)

A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde

B) Gördüm deniz dedikleri bin yaşlı ejderi

C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar

D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi

E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi

 

 Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardır?  (1995/ÖSYS)

A)Gönlümle oturdum da hüzünlendin o yerde,

Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.

 

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akıbet yer yer seni

 

C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam;

Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam

 

D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman

Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman

 

E) Görmeden mecnunların sahradaki cem’iyyetin

Sevdiğim meşk-i nigah eylesin ahularla sen

 

Tablasındaki taze salatalıkları övmek için, “Badem bunlar, badem” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır?  (1995/ÖSYS)

A) Benzetme               B) Tenasüp        C) Kinaye D) Hüsn-i ta’lil        E) Mecaz-ı mürsel

 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? (1996/ÖSYS)

A) Düşlerimde bir güzel

Bakışı ayva çürüğü

B) Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

C) Asılı salkımlardır çocuklar

Anaların uzun eteklerinde

D)Saçların uçuşuyor rüzgârda

Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor

E) Acılarım, acılarım benim

Çiçeğe durmuş badem ağacı

 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır?  (1997/ÖSYS)

A) Ben, sizin sandığınız gibi “ünlü biri” değilim.

B) “Beş sınıflı, tek öğretmenli” bir ilkokulda okudum ben.

C) Dergi yöneticilerinin bu “hoşgörülü tutum”u duygulandırdı beni.

D) Emekliliğin nasıl “güç bir iş” olduğunu bilmiyorum henüz.

E) “Aslanın ağzındaki”ne yetişmek için koşuşturup duruyorum.

 

Çocuğun birine sormuşlar:

  – Ne olacaksın?

  – Adam olacağım, demiş.

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisi­ne örnek olabilir?  (1998/ÖSYS)

A) Benzetme             B) Kinaye        C) Tenasüp D) Mecaz-ı mürsel        E) Hüsn-i ta’lil

 

(I) Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. (II) Güneşle birlikte, kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan; ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. (III) Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor. (IV) Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartışıldı, ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda? (V) Bugün, bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?  (2006/ÖSYS)

A) I ve II     B) I ve IV  C) III ve IV                       D) III ve V     E) IV ve V

 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?        (1996/ÖSYS)

A) Düşlerimde bir güzel

Bakışı ayva çürüğü

 

B) Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

 

C) Asılı salkımlardır çocuklar

Anaların uzun eteklerinde

 

D)Saçların uçuşuyor rüzgârda

Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor

 

E) Acılarım, acılarım benim

Çiçeğe durmuş badem ağacı

 

(I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi halk edebiyatı ürünlerinin etkisi görülür. (II) Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağmur damlaları gibidir. (III) Satırların arasından dökülür okuyucunun duygu dünyasına. (IV) Davetkârdır, sizi kendi dünyasına yavaşça çekip alır. (V) O sesi ne zaman duydunuz, eşiği ne zaman geçtiniz, anlayamazsınız bile. (VI) Bu anlamda, resimleri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir sanatçının.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanatlıca bir söyleyiş yoktur? 2010/LYS)

A)I. ve IV.       B) I. ve VI.      C) II. ve V.      D) III. ve IV.   E) V. ve VI.

 

Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı

Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı

Bu dizelerde yer verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?  (2012/LYS)

A) Hüsn-i ta’lil        B) Tezat C) Tevriye            D) Cinas     E) Mecazı mürsel

 

Paylaşırsa dost paylaşırmış

İnsanın derdini, sevincini

Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör

Hangi kapıyı çalsam kimseler yok

Hangi omza dokunsam yabancı çıkar

Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır?  (2010/LYS)

A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çektiğim

Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben

C) Gülmek ol gonceye münâsibdir

Ağlamak bu dil-i hazîne gerek

D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

E) Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz