Destan ve Geçiş Dönemi Çıkmış Sorular

Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS)

A)   Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname

B)    Şu – Türeyiş – Gılgamış – Oğuz

C)    Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz – Şu

D)   Oğuz – Alp Er Tunga – Ramayana – Şu

E)    Şehname – Oğuz – Şu – İlyada

 

       Alp Er Tunga öldi mü

        Issız acun kaldı mu

        Ödlek öçin aldı mu

        Emdi yürek yırtulur

Bu parçanın nazım şekli nedir?(1976/ÖSYS)

A) Koşuk                   B) Sav    C) Varsağı                 D) Sagu  E) Semai

 

Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?(1976/ÖSYS)

A)   Saka, Göktürk, Hun, Uygur

B)    Uygur, Hun, Göktürk, Saka

C)    Göktürk, Uygur, Saka, Hun

D)   Hun, Saka, Uygur, Göktürk

E)    Saka, Hun, Göktürk, Uygur

 

Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?(1977/ÖSYS)

A)   Ali Şir Nevai B) Ahmet Yesevi   C) Kaşgarlı MahmutD)   Edip Ahmet E) Yusuf Has Hacip

 

Aşağıdakilerden hangisi, destan (epope) geleneğinde halk öykücülüğüne geçiş dönemin ürünüdür? (1981/ÖSYS)

A)   Kutadgu Bilig

B)    Divanü Lügati’t-Türk

C)    Atabet’ül-Hakayık

D)   Kitab-ı Dede Korkut

E)    İskendername

 

 (I) “Kitab-ı Dede Korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. (II) Nazım ve nesir karışımı on iki hikayeden oluşur. (III) Hikayelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz   alır. (V) Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde verilen bilgi yanlıştır? (1996/ÖSYS)

A) I          B) II          C) III          D) IV        E) V

 

yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini     açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgi­ler, toplumsal yaşayışına ilişkin ipuçları da verir. Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? (1988/ÖSYS)

A)   Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi

B)    Muhakemetü’l-Lügateyn – Ali Şir Nevai

C)    Divanü Lügati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut

D)   Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

E)    Atabet’ül-Hakayık – Edip Ahmet

 

Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangi­si söylenemez? (1988/ÖSYS)

A) Mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

B) İyi bir devlet yönetiminin ilkelerini konu edi­nen bir siyasetname örneğidir.

C) Aruz ölçüsüyle yazılmış 6645 beyitten oluşur.

D) Eserde Türk ve Arap uluslarının kültürel etki­leşimleri mensur olarak örneklendirilmiştir.

E) Eser, alegorik bir yapıya sahiptir, dört kişi dört ayrı unsuru simgeler.

 

Horasan’da doğmuş ve küçük yaşta Konya’ya ailesiyle gelerek yerleşmiştir.

İlmini, Şems Tebrizi’den aldığı duygu ve ta­savvufla birleştirmiştir.

III. Eserlerini çoğunlukla Farsça yazmıştır.

En önemli eseri Mesnevi’dir

Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1976/ÖSYS)

 

A) Kadı Burhanettin   B) Hoca Dehhani C) Aşık Paşa D) Mevlana     E) Ahmedi

 

………………… yaşamı hakkında kesin bilgiler bulunma­maktır. Bununla birlikte Beyazıt döneminde Bursa’daki Ulu Cami’de İmamlık yaptığı bilinmekte­dir. Türk edebiyatında mevlit yazma çığırını aç­mış; ancak yazılan mevlitlerin hiçbirisi onun mev­lidi “Vesiletü’n-Necât” kadar ün kazanmamıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? (1977/ÖSYS)

A) Yunus Emre’nin

B) Mevlana’nın

C) Süleyman Çelebi’nin

D) Hacı Bektaş Veli’nin

E) Şeyhi’nin

 

 Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi ürün­lerinden biri değildir? (1974/ÖSYS)

A) Muhakemet’ül Lügateyn

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Atabet’ül Hakayık

E) Divan-ı Lügat’it Türk

 

  “Sen sana ne sanırsan

     Ayruğa da onu san”

diyerek daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün 650. yıldönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir? (1974/ÖSYS)

A)Mevlana      B)Ahmet Yesevi                     C)HacıBayramVeli     D) Yunus Emre    E) Sultan Veled