Divan Edebiyatı Nesir Türleri

DİVAN EDEBİYATINDAKİ NESİR TÜRLERİ

Tezkire

 

 

 

Siyer (Siyer-Nebi)

 

 

Hilye

 

Mektup

 

Tarih

 

Seyahatname

 

Sefaretname

 

 

Surname

 

 

Şehrangiz

 

 

Gazavatname

 

 

Habname

 

 

Aşıkpaşazade ( 15. Yüzyıl )                 

Tevârih-i Âl-i Osmânî

Sehi Bey (16. Yüzyıl)

Heşt Behişt

Seydi Ali Reis (16. Yüzyıl)

Mir’atü’l-Memalik

Kitabü’l-Muhit

 Piri Reis (16. Yüzyıl)

Kitab-ı Bahriye

Feridun Bey (16.Yüzyıl)    

Münşeatı

 Evliya Çelebi (1611 -1682)

Seyahatname
 Kâtip Çelebi (17. Yüzyıl)

Keşfü’z-Zunun

Cihannüma

Fezleke

Düsturü’l-Amel: Devlet işlerinde gördüğü aksaklıkları ve çarelerini anlatan bir kitaptır.

 Nâimâ   (17. Yüzyıl)

Nâimâ Tarihi

Peçevî İbrahim  (17. Yüzyıl)

Peçevi Tarihi

Nergisî   (17. Yüzyıl)

Veysî   (17. Yüzyıl)

Sinan Paşa

Tazarruname

Maarifname

Tezkiretü’l Evliya

Mercimek Ahmet

Kabusnâme

Yirmisekiz Çelebi Mehmet (18. Yüzyıl)

Sefaretname