İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Divan ve Halk Edebiyatı) Şair ve Eserleri

Tekke (Tasavvuf) Şairleri

12. Yüzyıl

Hoca Ahmet Yesevî: Fakr-name, Divan-ı Hikmet

13. Yüzyıl

Yunus Emre: Risaletü’n Nushiyye

Hacı Bektâş-ı Veli: Makalat, Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Kitâbu’l-Fevâid

14. Yüzyıl

Abdal Musâ: Nasihatnâme

15. Yüzyıl

Kaygusuz Abdal Divân, Gülistân, Gevhernâme, Minbernâme,
Budalanâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûdnâme, Saraynâme, Dilgüşâ.

Hacı Bayram-ı Veli

Eşrefoğlu Rumî: Müzekki’n-Nüfus

16. Yüzyıl

Pir Sultan Abdal

Aziz Mahmut Hüdâî: Divân-ı İlâhîyat

Kul Himmet

17. Yüzyıl

Niyazi-i Mısrî

18. Yüzyıl

Erzurumlu İbrahim Hakkı: Mârifetnâme

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Temsilcileri

16. Yüzyıl

Köroğlu

Öksüz Dede

17. Yüzyıl

 Karacaoğlan

Kayıkçı Kul Mustafa

Kazak Abdal

Kuloğlu

Aşık Ömer

Katibi

Kuloğlu

18. Yüzyıl

Gevheri

Levni

19. Yüzyıl

Dadaloğlu

Erzurumlu Emrah

Bayburtlu Zihni

Everekli Seyrani

Ruhsati

Aşık Şenlik

Kağızmanlı Hıfzi

Bayburtlu Celali

Sümmani

!Not: Altı çizili olanlar divan sahibi aşıklardır.

20. Yüzyıl

Aşık Veysel

Murat Çobanoğlu

Şeref Taşlıova

Aşık Reyhani

Aşık Mahzuni Şerif

Abdurrahim Karakoç

DİVAN ŞAİRLERİ

13. YÜZYIL

HOCA DEHHANİ

Selçuklu Şehnamesi (mesnevi)

MEVLANA

Mesnevi (26 bin beyit)

Divan-ı Kebir (Gazelleri ve rubaileri)

Fihi Ma-Fih

Mecalis-i Seb’a (Yedi Vaaz)

Mektubat

SULTAN VELED

Dîvân

İbtidâ-nâme

Rebâb-nâme

İntihâ-nâme

Ma’arif

AHMET FAKİH

Çarhname

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe

ŞEYYAD HAMZA

Yusuf u Züleyha

14. YÜZYIL

AHMEDİ

Cemşid ü Hurşit (mesnevi)

İskendername (mesnevi)

Divan

AŞIK PAŞA

Garibnâme

Fakrnâme

Hikâye

Vasf-ı Hâl

KADI BURHANEDDİN

Divan

NESİMİ

Divan

GÜLŞEHRİ

Mantıku’t Tayr (Farsçadan çevrilmiş, alegorik, tasavvufi bir mesnevi)

Felekname

HOCA MESUT

Süheyl ü Nevbahar

Ferhengnâme-i Sadî

15.YÜZYIL

ŞEYHİ

Harname (mesnevi)

Hüsrev ü Şirin (Farsçadan çeviri, mesnevi)

Divan

AHMET PAŞA

Divan

NECATİ BEY

Divan

SÜLEYMAN ÇELEBİ

Vesiletü’n Necat (Mevlid)

ALİ ŞİR NEVAİ

Divan (dört tane)

Muhakemet-ül Lugateyn (Türkçenin Farsçadan üstün olduğu savunulur.)

Mecalisü’n Nefais (ilk tezkire)

Mizan’ül Evzan (Aruz vezniyle ilgili teorik bir eser)

16. YÜZYIL

TAŞLICALI YAHYA

Şah u Geda (mesnevi)

BAĞDATLI RUHİ

Divan

FUZULİ

Divan (Türkçe, Arapça ve Farsça)

Leyla ile Mecnun (mesnevi)

Şikâyetname (Süslü nesir örneğidir. Kanuni’nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal aksaklıkları konu edinen bir mektuptur.)

Hadikatü’s Süeda (Kerbela olayını anlatır)

Hadis-i Erbain Tercümesi (Kırk Hadis)

Risale·i Sıhhat ü Maraz (Sağlıkla ilgili)

Beng ü Bade

Enisü’l Kalb

Rind ü Zahit

Sakiname

BAKİ

Divan

Fezail-i Cihad (Arapçadan tercüme)

Fezail-i Mekke (Arapçadan tercüme)

Hadis-i Erbain Tercümesi

ZATİ

Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Ferruhname, Siyer-i Nebi, Fal-i Kur’an, Şehrengiz

HAYALİ

Divan

NEV’İ

Dîvan, Hasb-ı Hâl, Tercüme-i Hadîs-i Erbain

17. YÜZYIL

NEF’İ

Divan (Farsça ve Türkçe)

Siham-ı Kaza (Kaza Okları, hicivlerini topladığı kitabı)

NABİ

Divan (Türkçe ve Farsça)

Hayriye (Oğlu için yazdığı, didaktik bir mesnevi)

Hayrabad (mesnevi)

Tuhfetü’l Harameyn (Gezi yazıları)

Surname

AZMİZADE HALETİ

Divan

Sakiname

Münşeat

NAİLİ

Divan

NEVİZADE ATAİ

Hamse sahibidir.

NEŞATİ

Dîvân, Hilye, Edirne Şehrengîzi, Şerh-i Müşkilât-ı Urfî

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

Divan

18. YÜZYIL

NEDİM

Divan

ŞEYH GALİP

Divan

Hüsn ü Aşk (İlahi aşk uğrunda bir dervişin çekmek zorun­da olduğu çileleri, sembolik bir dille anlattığı bir mesnevidir.)

SÜNBÜLZADE VEHBİ

Lutfiyye, Tuhfe-i Vehbi, Nuhbe-i Vehbi, Şevkengiz

ENDERUNLU FAZIL

Divan, Hubanname, Defter-i Aşk, Çenginame, Zenanname

FITNAT HANIM

Divan

19 .YÜZYIL

ENDERUNLU VASIF

Mahallileşme akımının bu yüzyıldaki en önemli temsilcisidir.

KEÇECİZADE İZZET MOLLA

Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk

Divan Edebiyatı’nda hamse sahibi şairler

-Ali Şir Nevai

-Hamdullah Hamdi

-Kara Fazlı

-Fuzuli

-Ahmet Rıdvan

-Lami Çelebi

-Genceli Nizami

-Behişti Ahmet Sinan Çelebi

-Hamizade Celili

-Hayati

-Taşlıcalı Yahya

-Nevizade Atayi

-Kalkandelenli Mu’di

-Fikri Derviş Çelebi

-Nergisi

-Bosnalı Sabit

-Subhizade Feyzi